Hívjon minket bátran!
+36 74 510 100
soltravel Online jegyfoglalás

Utazási szerződés

Általános szerződési feltételek a Sol Travel Utazási Iroda által szervezett utazásokra


1. A Sol Travel Utazási Iroda által szervezett külföldi utazásokra a Ptk. 6:254 §. szakaszai, az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet, valamint az alábbi szerződésben foglaltak az irányadók. A Sol Travel Utazási Iroda (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 21., telefon: 06-74-510-100) működési engedélyszáma R00726/1993/1999, adószáma: 11282442-2-17, Cégjegyzékszáma 17-09-001749, vagyoni biztosítéka az Colonnade Insurance S.A Magyarországi Fióktelepe által biztosított.
2. Az utas utazását írásban vagy személyesen bármely Sol Travel utazást közvetítő irodában megrendelheti. Az utas nyilatkozza, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, vagy adóalanyként, de saját nevében és javára (azaz utasként) veszi igénybe. Az utazási szerződés érvényesen a jelentkezés nyilvántartásba vételével (visszaigazolásával), az előleg megfizetésével és ezzel egyidejűleg az utazási feltételek elfogadásával jön létre. Minden esetben kérjük az utazási szerződés ellenőrzését. Amennyiben nem egyezik meg a szerződés tar¬talma a megrendeléssel, úgy az eltérést a megrendelőnek három napon belül jelezni kell. Miután átveszi az utas a szerződést és teljesíti a fizetést, úgy a szerződésre a visszaigazolás tartalma érvényes és ebben az esetben irodánk annak helyességéért garanciát nem vállal. Ha a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadjuk el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az utast a jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesítjük. Egyes repülő- és hajóutaknál, körutazásoknál, apartmanoknál, egyéni és zárt csoportos foglalásnál speciális utazási, fizetési és lemondási feltételek érvényesek. Ha az utas utazását közvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor-az utas szerződés aláírásától függetlenül-az utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az utazást közvetítőnél befizetett díj megérkezzen a Sol Travel számlájára. Az utazást közvetítő késedelmes vagy nem fizetése esetén a Sol Travel - utazási szerződés hiányában - megtagadhatja az utazást, és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazást közvetítőt terheli. A díjak beérkezésének időpontjáig a Sol Travel nyilvántartásba veszi az utas jelentkezését. Ha az Utas az utazási szerződést utazásközvetítőn keresztül köti, és a megrendelésben, utas adatait és okmányait hibásan vagy hiányosan továbbítja irodánk felé, illetve a nem a megfelelő teljes fizetendő összeget szedi be, tévesen vagy későn átadott információkból eredő hibákért, károkért az utazásszervező nem felel.
3. Az utazási iroda szerződéses partnerének - kétség esetén- a foglalást intéző ügyfél tekintendő akkor is, ha név szerint más megnevezett személy(ek) számára intézte a foglalást. Amennyiben az utas nem saját magának, hanem egy 3. fő az utasnak foglalja le az utazást, akkor az utazási iroda nem köteles ellenőrizni, hogy a szerződést kötő illető jogosan jár-e el az utas képviseletében és hogy az általa megadott adatok helyesek illetve a valóságnak megfelelnek-e. A szerződésben szereplő kötelezettségek és felelősség a Megrendelőt terhelik, a jogok pedig az utasra vonatkoznak, illetve a kötelezettségek és felelősség az Utas első fellépését követően az Utast terhelik. Az utas teljes körű tájékoztatása a jogokról és kötelezettségekről a megrendelő felelőssége, melynek elmulasztásából eredő károk a megrendelőt terhelik.
4. A tájékoztatóban található általános információk, a lefoglalt utazás leírása, a jelentkezési lap tartalma, a Biztosító útlemondási biztosításról szóló szabályzata, és a Sol Travel írásos visszaigazolása együttesen az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az utas kijelenti, hogy a Sol Travel utazási ajánlatában, a biztosító útlemondási szabályzatában, a légitársaság üzletszabályzatában, és a jelentkezési lapon rögzített részletes szerződési feltételek jellemzőiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kapott a szerződés megkötése előtt, azokat átvette, tartalmát megismerte és azokat elfogadja. A Sol Travel tájékoztatja az utast, hogy a légi fuvarozásra vonatkozóan a Montreálban 1999-ben kelt Egyezmény szerinti közreműködők felelősségét a 2005. VII. törvény szabályozza. A repülőgépes utazásoknál a légitársaságok által előre nem közölt, közbeeső leszállásokra, repülőgép cseréjére - a légitársaság szabályzata szerint, egyúttal a Sol Travel felelősségének teljes kizárásával- sor kerülhet, valamint a légitársaságok érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés részét. Ilyen jellegű módosításról -amint tudomást szerez- a Sol Travel tájékoztatja utasait.
5. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda eljárási díját, illetőleg a szervezési költséget és az ÁFA-t foglalja magában. A részvételi díjban nem szerepel az útlevél, vízum, repülőtéri illeték és transzfer, biztosítás költsége, fakultatív programok ára, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás. A közzétett adatokban történő esetleges változásokról a Sol Travel jelentkezéskor tájékoztatja az utast. A közzétett adatokban történő esetleges változásokról a Sol Travel jelentkezéskor tájékoztatja az utast. A gyermekáraink 2 felnőttel vagy 2 teljes árú részvételi díjat fizető utassal egy szobában történő elhelyezéssel érvényesek, melynek feltétele, hogy foglaláskor a gyermek pontos születési dátumát megadják, amelynek helyességért az utas felel. Fenntartja a jogát arra az Utazási Iroda, hogy bizonyos utakra akciót vezessen be (ez érvényes lehet az Utas által már korábban lefoglalt utakra). Az akciós díjak bevezetése esetén az Utas nem igényelheti vissza a már lefoglalt utazása és az akciós díj közötti különbözetet.
6. Az utazásokat előre kell fizetni az alábbiak szerint: a tájékoztatóban közölt előleget jelentkezéskor, külön megjelölés hiányában a teljes részvételi díj 40 %-a. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának megfizetési határideje az utazás elindulása előtt 30 nap. A hátralévő összeg kifizetésére vonatkozóan külön értesítést nem küldünk. Ha a jelentkezés indulás előtt 30 napon belül történik, a teljes részvételi díjat jelentkezéskor kell megfizetni. Az utazási szerződés megszűnik, ha az utas a részvételi díjat esedékességkor nem fizeti meg. Ebben az esetben a Sol Travel jogosult a 12. pont szerinti díjat felszámítani.
7. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az engedmény feltétele az, hogy az engedményes vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek és az esetleges többlet költségek kifizetését. Az utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik. Amennyiben a repülőgépes helyfoglalási rendszer az utas személyének megváltoztatását nem teszi lehetővé, az engedményezés meghiúsulásából a Sol Travelt ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.
8. Sol Travel az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal - ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor- tájékoztatja a Sol Travel idegenvezetőjével vagy helyi képviselőjével, ezek hiányában közvetlenül a Sol Travellel az utazás célállomásról kezdeményezhető kapcsolatfelvétel módjáról, ügyeleti telefonszámáról, valamint az utazási okmányok átvételének helyéről és idejéről.
9. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, szállítási költségek emelkedése (ideértve üzemanyag költségek emelkedését is), repülőjegy árváltozás, vagy egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt a Sol Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti a részvételi díjat. A díjemelés indokát és mértékét a Sol Travel az utassal írásban közli. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8 %-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül dönthet az utazási szerződéstől történő elállásról és erről haladéktalanul köteles a Sol Travel-t tájékoztatni, aki az összeget teljes egészében visszatéríti, a visszatérítés időpontjáig járó törvényes kamattal együtt.
10. A részvételi díj megállapítása az előleg befizetésénél történik meg. A Sol Travel az utazás megkezdése előtt a később jelentkezők részére a részvételi díj csökkentésének jogát (pl. last minute akció) fenntartja, erre vonatkozó reklamációt nem áll módjában elfogadni. Megrendeléskor különleges kéréseket (pl.: szállodai szoba fekvése) figyelembe vesz, a szükséges intézkedéseket megteszi, de garanciát nem áll módjában vállalni a teljesítésre.
11. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az írásbeli nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról az utazási iroda tudomást szerzett. Így elutazási napon hatályos elállásnak minősül különösen az is, ha az utas - előzetes nyilatkozat nélkül- nem kezdi meg utazását.
12. Ha az utas nem a 9. pontban meghatározott okok miatt áll el a szerződéstől, illetve hatósági elutasítás miatt (útlevél, vízum) nem vehet részt az utazáson, akkor az alábbi mértékű bánatpénzt kell megfizetnie a részvételi díj %-ában: 60-35. nap közötti lemondás esetében 10 %, 34-15. nap közötti lemondás esetében 40 %, 14-8. nap közötti lemondás esetében 60 %, 7-0. nap, illetve le nem mondás esetén 100 %. A bánatpénzt az utazási iroda jogosult a már befizetett részvételi díjból érvényesíteni. Repülőjegyek lemondási feltételeire a légitársaságok által kikötött határidők és feltételek vonatkoznak, melyek szigorúbbak a fentieknél.
13. Az utas részéről történő bármely módosítás (pl. név, szálloda, időpont) díja személyenként 5.000 Ft. Repülős utazás esetén a repülőjeggyel kapcsolatos módosítási költségekre a légitársaság szabályzata vonatkozik, az ezzel kapcsolatos többlet költség az utast terheli. Az utazás megkezdését megelőző 60. naptól az utazás megkezdéséig a foglalás módosítása elállásnak és új foglalásnak minősül. A Sol Travel nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatását saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. Semminemű kártérítés nem jár annak, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, deviza, vám stb.) szabályokat nem tartotta be. Ha az utas megkezdi, de valamilyen okból idő előtt szakítja meg az utazást, akkor a Sol Travel nem tudja visszatéríteni az utazás árát. Sürgős esetekben (pl. saját megbetegedése, vagy balesete, közvetlen hozzátartozója megbetegedése vagy halála) segítséget nyújtunk az idő előtti utazás megszervezéséhez.
14. Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai / önmaga nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után, a Sol Travel jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, az utas a hazautazásról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Sol Travel jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól. Az Utas köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az Utas viseli. Amennyiben az utas nem vesz igénybe vagy lemond az utazás ideje alatt egy kifizetett szolgáltatást, úgy azokért visszatérítésre, kártérítésre árleszállításra nem tarthat igényt.
15. Sol Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a szükséges legkisebb létszám hiányában (társasutazásnál általában 30 fő), továbbá akkor, ha az utazást szerződéskötéskor előre nem látható - emberéletet és egészséget, ill. vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti. A Sol Travel elállása esetén az utasnak értékegyeztetéssel más szolgáltatást ajánl fel, vagy - ha a helyettesítő szolgáltatást az utas nem fogadja el-, az utas által befizetett részvételi díjat (előleget) a jogszabálynak megfelelően visszafizeti.
16. A Sol Travel felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Sol Travel ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén.
A Sol Travelnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében korlátozott.
A Sol Travel a szerződésben vállalt kötelezettségekért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő által teljesíti, kivéve, ha a szolgáltatás külföldön működő közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Közlekedési vállalatok késése, szolgáltatásai elmaradása esetén a további szolgáltatások elmaradásáért a Sol Travelt felelősség nem terheli. Mindazon károk vonatkozásában, melyet irodánk alkalmazottja vagy teljesítési partnerünk szándékosan vagy súlyosan gondtalanul okoz, a kártérítés alapja a tényleges felmerült kár. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az utasnak kifizethető kártérítés összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozzák.
17. A Sol Travel a szerződésszegéssel okozott, igazolt kárt megtéríti, de mentesül e kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Mentesül továbbá, ha sem az Ő, sem az általa igénybevett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. A Sol Travel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét jelen szerződésben a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a telepített idegenvezetővel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni, és a kárelhárításban, illetve a kár enyhítésében együttműködni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az idegenvezető az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni, melybe saját véleményét is mellékeli és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az idegenvezető erről a Sol Travelt haladéktalanul tájékoztatja és a szükséges intézkedéseket megteszi. Idegenvezető hiányában –amennyiben panaszát a helyszínen nem orvosolták- az utas az utazási irodát a szolgáltatási hibáról köteles haladéktalanul tájékoztatni. (Az utazásszervező ügyeleti telefonszámát a részvételi jegy tartalmazza.)
Kártérítési igényét az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül írásban köteles a Sol Travel Utazási Iroda tudomására hozni, és bejelentéséhez csatolni a kifogásra okot adó cselekményről a kísérővel, az iroda megbízott képviselőjével a helyszínen felvett és igazolt dokumentumokat és jegyzőkönyveket. Ha az utas a fent említetteknek nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy a Sol Travel mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. A bejelentett kárigényt indokoltságát a Sol Travel köteles felülvizsgálni és álláspontjáról az utast a bejelentést követő 30 napon belül tájékoztatni.
18. A Sol Travel az utast a jelentkezéskor tájékoztatta arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat (pl. vízum) az utas szerzi be vagy megbízásából az iroda. A nem magyar állampolgár utas köteles ezt megrendeléskor jelezni, számára az adott ország magyarországi Nagykövetsége ad felvilágosítást a szükséges vízumokról. Az utazási iroda az utast tájékoztatja az egyes adatszolgáltatási határidőkről. A határidő elmulasztása esetén az utazás az utasnak felróható okból meghiúsultnak tekinthető. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, deviza-, vám-, egészségügyi és egyéb jogszabályokat betartani. Mindezek elmulasztásából eredő költségek és károk az utast terhelik.
19. Útlemondási biztosítás a meghirdetett részvételi díjon felül minden szolgáltatásra felszámoljuk, ezen kívül betegség-, baleset- illetve poggyászbiztosítás (BBP) kötendő. Útlemondási biztosítás díja 1,5%, az utas önrésze 20 %. A káreseményt 2 munkanapon belül írásban kell bejelenteni! A díjszabás alapja a Biztosítóval kötött mindenkor érvényes megállapodás. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az utas tartozik felelősséggel. Az utas kijelenti, hogy a biztosítási szerződés megkötése előtt a Colonnade Insurance S.A Magyarországi Fióktelepe főbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű biztosítási szerződési feltételeinek jellemzőiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kapott, a kalkulált útlemondási biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt átvette, tartalmát megismerte.
20. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas maga gondoskodik. Utastérben hagyott vagyontárgyakért nem vállalunk felelősséget. A csomagtérben elhelyezett poggyászoknak szállításból adódó kára esetén a PTK megfeleleő előirásai az irányadóak, a helyszinen a 18. pont szerinti jegyzőkönyv felvétele szükséges. A Sol Travel nem felelős a légi fuvarozás során keletkezett poggyászkárokért és csomag eltűnéséért.
21. A Sol Travel a fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) és az autóbusz kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésére, továbbá a tranzitútvonalak változtatására. Az úti programban szereplő szállodák kategóriái mindig az adott ország előírásainak felelnek meg, a magyar szabványtól esetenként eltérhetnek.
A részvételi díjak összegét a kalkulációnál alkalmazott árfolyam 5 %-nál kisebb mértékű emelkedése nem érinti.
22. Ha vis maior, természeti csapás, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, politikai zavargások, hivatalos intézkedések vagy technikai akadályok az utazást befolyásolják, vagy meghiúsítják, vagy ha az utazásra jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, az ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradására felelősséget az utazási iroda nem tud vállalni. (Ptk. 6:248 §. szakasz) A fenti okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért a Sol Travel kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Fentiek olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, melyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merül fel.
23. A programfüzetben található képek illusztrációk.
24. A többi utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat pontosan betartani. A késő utasokra maximum 15 percet tud várni az idegenvezető, vagy a gépkocsivezető.
25. A Sol Travel által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat pertárgyértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság vagy a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
26. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerződés hiányosságai tekintetében az utas a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.